Политика на поверителност

КОИ СМЕ НИЕ ?

„Атес Трейд“ ООД е търговско дружество, регистрирано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 160090684, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. България, № 166, тел.: 0897823460; email: office@rara.bg.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ПОЛИТИКАТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ?

Тази политика за поверителност има за цел да Ви представи изчерпателна информация на ясен и достъпен език за това какви действия се извършват с личните данни, които предоставяте на „Атес Трейд“ ООД (наричано оттук нататък „RARA“) включително:

 • Какви лични данни събираме за Вас?
 • Каква е целта на тяхното събиране?
 • За какъв срок съхраняваме предоставените лични данни?
 • С кого споделяме Вашите лични данни?
 • Как Ви уведомяваме за промяна на нашата Политика за поверителност?
 • Какви са Вашите права относно предоставените лични данни?

С тази Политика за поверителност RARA декларира, че прилага всички технически и организационни мерки за защита на личните данни на физическите лица, които са предписани от закон или друг нормативен акт.
Какво са лични данни?

Всяка информация и данни, които могат да идентифицират физическо лице, пряко или непряко.

КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ СЪБИРА RARA ЗА ВАС?

За да Ви предостави ефективен достъп до нашите продукти/услуги, RARA събира следната информация за Вас: – Име, фамилия, телефон, електронна поща, при попълване на формата ни за контакт, поместени на нашата уеб-страница rara.bg.

КАКВО ОЗНАЧАВА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ?

Обработването на лични данни включва събиране, съхранение, унищожаване, предаване, коригиране, актуализиране, изтриване, унищожаване и др.

НА КАКВО ОСНОВАНИЕ RARA ОБРАБОТВА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ?

RARA събира личните Ви данни, за да изпълни договорните си задължения по сключени с Вас договори за стоки и услуги – на договорно основание.

RARA обработва лични данни и в изпълнение на законови задължения, както ако е необходимо, за да се защитят животът и здравето на физическото лице, за което се отнасят данните.

RARA може да обработва лични данни и в случай че има правен (легитимен) интерес, освен когато пред тези интереси преимущество имат интересите на физическото лице, за което се отнасят данните.

ЗА КАКВИ ЦЕЛИ СЪБИРАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ, Т.Е. ЗАЩО ГИ СЪБИРАМЕ, СЪХРАНЯВАМЕ, ПРЕДАВАМЕ И УНИЩОЖАВАМЕ?

Получените от Вас лични данни ще бъдат използвани, за да можем да изпълним задълженията си към Вас, както и да помогнем за изпълнение на Ваши права, включително, но не само:

 • За да Ви предоставим достъп до услугите/продуктите на нашата уеб-страница, като за целта Ви показваме съдържание, което е относимо, персонализирано и ограничено спрямо заложените от Вас критерии;
 • За да отговорим на Вашите запитвания, мнения и препоръки чрез попълнената контактна форма;

В допълнение на горното имаме правен интерес да събираме Вашите лични данни, защото без тях не можем да Ви предоставим услугата/продукта, към която/който имате интерес

ПО КАКЪВ НАЧИН ОБРАБОТВАМЕ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ?

За да предостави продукти и услуги, RARA обработва (събира) предоставените от Вас лични данни, относно физическата идентичност по следните начини:

 • чрез попълване от Ваша страна на формата за контакт на нашия уеб сайт;
 • чрез обработка на лични данни достъпни от публични регистри, така напр. Търговски регистър;
 • чрез обработка на лични данни достъпни от медии и свободното публично интернет пространство;
 • чрез обработване на информация за Вашите посещения на уеб порталите на RARA;

КОЛКО ВРЕМЕ СЪХРАНЯВАМЕ И ОБРАБОТВАМЕ ВАШИТЕ ДАННИ ПРЕДИ ДА ГИ УНИЩОЖИМ?

В зависимост от основанието на което обработваме личните Ви данни срокът е различен.

Данните относно име, организация, населено място се използват също така за събиране на статистически данни. Данните се съхраняват в архива на RARA за максимален период от 5 години. След изтичането на този срок и в случай, че не съществува законово основание за продължаване съхранението на личните Ви данни, информацията за Вас се унищожава. Изтриват се окончателно (перманентно) от нашата система записите за Вас, както и се унищожават, в случай на наличие – хартиените носители.

НА КОГО МОЖЕМ ДА ПРЕДАВАМЕ ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ОТ ВАС ЛИЧНИ ДАННИ?

RARA се задължава да не предоставя личните Ви данни без Вашето съгласие на трети лица, освен, когато е необходимо за изпълнение на поети към Вас задължения.

RARA има право да разкрива и предава личните Ви данни на трети лица доколкото съществува необходимост за целите на изпълнение на постъпилото от Вас запитване да бъде предоставено съдействие от трети лица. Това и всяко друго предаване е при стриктно спазване на конфиденциалност и сигурност на личните Ви данни.

За изпълнение на поети задължения по възникнали договорни и/или преддоговорни отношения с Вас е възможно RARA да разкрие личните Ви данни на следните лица:

 • Подизпълнители и доставчици на услуги като експерти, консултанти;
 • Нашите партньори, които са свързани с предоставянето на услугите/продуктите, към които имате интерес;

ИМА ЛИ ДРУГИ СЛУЧАИ, В КОИТО МОЖЕМ ДА СПОДЕЛИМ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ?

Вашите лични данни се предоставят на трети лица и в следните случаи:

 • По изрично искане на физическото лице, предоставило данните, субект на защитата на лични данни;
 • По искане на компетентни органи съгласно действащото законодателство на Република България и на Европейския Съюз;

Във всички горепосочени случаи, лицата на които предоставяме Вашите лични данни са декларирали, че предоставят адекватно ниво на защита на личните Ви данни, включително чуждестранните дружества, позиционирани в рамките на ЕС и ЕИП.

КАКВИ СА ВАШИТЕ ПРАВА ОТНОСНО ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

При спазване на българското и европейското законодателство, включително Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕП и на Съвета (Общ Регламент за защита на личните данни – GDPR) относно защита на личните данни, можете да упражните следните права:

 • Правото на достъп до личните данни, които RARA обработва за Вас и да получите копие от тях;
 • Право да искате от RARA коригиране, в случай че установите неточности или необходимост от актуализация на личните Ви данни, като изпратите имейл на office@rara.bg;
 • Право да искате блокиране на личните Ви данни или ограничаване на обработката на лични данни, в определените от закона и Регламента случаи;
 • Право да искате заличаване т.е. изтриване на личните Ви данни от RARA, в случай че са налице условията за това.
 • Правото да възразите срещу предоставянето на личните си данни на трети лица, като като изпратите имейл на office@rara.bg;
 • Право да отправите заявка за преносимост на личните Ви данни в структуриран, машинно-читаем формат, който е общоупотребяван;
 • Правото да отправите жалба или молба за защита на правата Ви пред Комисия за защита на личните данни, в случай че са налице предпоставките за това;

Можете да упражните всички права по всяко време на обработване на личните Ви данни.

КАКВО ЗНАЧИ ВСЯКО ОТ ГОРНИТЕ ПРАВА?

Право на достъп до личните данни.

Това право Ви дава възможност да получите информация относно данните, които идентифицират администратора и неговия представител, целите на обработването на личните данни, получателите или категориите получатели, на които могат да бъдат разкрити данните, данни за задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им, както и информация за правото на достъп и правото на коригиране на събраните данни.

Данните по т. 1 не се предоставят, когато физическото лице, за което се отнасят, вече разполага с тях или в закон съществува изрична забрана за предоставянето им.

Право по всяко време да поискате от администратора да заличи, коригира или блокира лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на ЗЗЛД, както и право да поискате от администратора да уведоми третите лица, на които са били разкрити личните данни за всяко заличаване, коригиране или блокиране, което е извършено, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия;

Право да отправите жалба или молба до Комисия за защита на личните данни

В случай на нарушаване на правата Ви имате право да сезирате Комисията за защита на личните данни в едногодишен срок от узнаване на нарушението, но не по-късно от пет години от извършването му. При нарушаване на правата Ви имате право да обжалвате действия и актове на администратора по съдебен ред или пред Върховния административен съд. Съдът не може да бъде сезиран, ако има висящо производство пред Комисията за същото нарушение или решение на КЗЛД относно същото нарушение е обжалвано и няма влязло в сила решение на съда.

ПРОМЕНИ В ПОЛИТИКИТЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

За всички извършени промени в тези Политики за поверителност и промени относно защитата на лични данни, декларираме, че ще Ви уведомим като поставим съобщения на уеб сайта RARA.bg.

КАК ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС?

Електронна поща: office@rara.bg.

ДЕКЛАРАЦИЯ-СЪГЛАСИЕ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Посочените от Вас лични данни ще бъдат обработвани от АТЕС ТРЕЙД ООД  в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕО) № 2016/679 на ЕП и на Съвета от 26 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни – ОРЗЛД (GDPR – General Data Protection Regulation).

Администраторът на данни е АТЕС ТРЕЙД ООД  , ЕИК 160090684. Вашето съобщение по електронна поща ще бъде обработвано от АТЕС ТРЕЙД ООД, за да предоставим отговор на Вашето запитване, Личните данни, съдържащи се във Вашето електронно писмо, ще бъдат използвани единствено за обработка на Вашата заявка. Данните относно име, организация, email, телефон се използват също така за събиране на статистически данни. Данните се съхраняват в архива на АТЕС ТРЕЙД ООД   за максимален период от 5 години, след което се унищожават. Разполагате с право по всяко време да оттеглите свободно даденото от Вас съгласие личните Ви данни да бъдат обработвани за целите на предоставяне на отговор на изпратеното от Вас съобщение по-горе, с право на достъп, заличаване и коригиране на данните, с право да възразите срещу обработването на личните Ви данни или срещу предоставянето им на трети лица, като се свържете с АТЕС ТРЕЙД ООД   чрез имейл на office@rara.bg, както и с правото да се обръщате към Комисия за защита на личните данни.